குருவின்சேவை:
வீட்டில் திவசம் / துடக்குக் கழிவு பூசை

75.00

புது மனைக்கான பால் காய்ச்சிப் பூசை (ஆலய பூசையில் படங்கள் வைப்பது உட்பட)

101.00

கிரகப் பிரவேசம் – சாந்தி சமத்துடன் பால் காய்ச்சிப் பூசை (ஆலய பூசையில் படங்கள் வைப்பது உட்பட)

251.00

 

Priest Services:
Thivasam / Thudakkuk Kazhivu Poosai at home

75.00

Milk Boiling Poosai at New House (includes keeping Swami Pictures at Temple Pooja)

101.00

Grahap Piravesam – Shaanthi Samathu and Milk Boiling Poosai (inclu. keeping Swami Pictures at Pooja)

251.00