ஒட்டாவா சிவன் கோயில்

அர்ச்சனை, பூசைகளின் கட்டண விபரங்கள்

விடயம்

$

விடயம்

$

அர்ச்சனை

5.00

பாற் குடம் எடுத்தல்

21.00

குங்கும அர்ச்சனை

11.00

கற்பூரச் சட்டி எடுத்தல்

51.00

விசேட தினக் காளாஞ்சி அர்ச்சனை

20.00

நவக்கிரக பூசை

21.00

மோட்ச அர்ச்சனை

31.00

வரலக்ஷ்மி விளக்குப் பூசை

51.00

சகல தெய்வங்களுக்குமான அர்ச்சனை

25.00

கெளரி காப்பு

51.00

அஷ்டோத்திரநாம அர்ச்சனை

31.00

கெளரி பெட்டிக்காப்பு

75.00

சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை

51.00

பாலாபிஷேகம்

75.00

எள் எண்ணெய் எரித்தல்

5.00

பாலாபிஷேகத்துடன் வடை மாலைப் பூசை

101.00

நெய் விளக்கு ஏற்றுதல்

5.00

பாலாபிஷேகத்துடன் மோதக பூசை

101.00

தேசிக்காய் விளக்கு ஏற்றுதல்

5.00

பால் பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம்

101.00

மா விளக்கு ஏற்றுதல்

5.00

சந்தனக் காப்பு

101.00

மந்திரித்து நூல் கட்டல்

11.00

உருத்திரா அபிஷேகம் (ஒரு கும்பம்)

151.00

பிள்ளை விற்று வாங்குதல்

31.00

ஸ்நாபன அபிஷேகம் (ஒன்பது கும்பங்கள்)

325.00

பிள்ளைக்கு அன்னமூட்டல்

31.00

சங்காபிஷேகம் (108)

501.00

வாகன (கார்) பூசை

51.00

கணபதி ஹோமம்

151.00

புதுமனைக்குரிய படங்கள் பூசையில் வைத்தல்

51.00

நவக்கிரக ஹோமம்

151.00

பொங்கல்/அன்னம் ஆக்கிப் படைத்தல்

25.00

சர்ப்ப சாந்தி

151.00

தர்ப்பணம் + அர்ச்சனை

25.00

தினப் பூசை உபயம்

251.00

மண்டப வாடகை

101.00

விசேட தினப் பூசை உபயம்

401.00

குருவின்சேவை:
வீட்டில் திவசம் / துடக்குக் கழிவு பூசை

75.00

புது மனைக்கான பால் காய்ச்சிப் பூசை (ஆலய பூசையில் படங்கள் வைப்பது உட்பட)

101.00

கிரகப் பிரவேசம் – சாந்தி சமத்துடன் பால் காய்ச்சிப் பூசை (ஆலய பூசையில் படங்கள் வைப்பது உட்பட)

251.00

குறிப்பு: காசோலையில் Payable to: Ottawa Sivan Templeஎன எழுதவும். வருடமுடிவில் வரிவிலக்கு அளிக் கும் பற்றுச்சீட்டுத்தர முழுப்பெயர், தொலைபேசி எண், விலாசம் ஆகிய விபரங்களை பணிமனையில் கொடுக்கவும்.

 

TARIFF LIST OF OTTAWA SIVAN TEMPLE SERVICES

Subject

$

Subject

$

Archanai

5.00

Carrying Milk Kudam

21.00

Kumkum Archanai

11.00

Carrying Camphor Chatti

51.00

Special Day Kalanji Archanai

20.00

Navagraha Poosai

21.00

Moksha Archanai

31.00

Varalakshmi Vilakku Poosai

51.00

Archanai to All Deities

25.00

Gowri Kaappu

51.00

Ashtothiranaama Archanai

31.00

Gowri Peddikkaappu

75.00

Shasranama Archanai

51.00

Milk Abishekam

75.00

Burning Sesame and Oil

5.00

Milk Abishekam and Vadai Maalai Poosai

101.00

Lighting Gee Lamp

5.00

Milk Abishekam and Mothaka Poosai

101.00

Lighting Lime Lamp

5.00

Milk and Panchaamirtha Abishekam

101.00

Lighting Flour Lamp

5.00

Chandana Kaappu

101.00

Tying of Enchanted String

11.00

Rudra Abishekam (One Kumbam)

151.00

Selling and Buying Baby

31.00

Snaapana Abishekam (Nine Kumbangal)

325.00

First Feeding of Rice to Child

31.00

Sangkaapishekam (108)

501.00

Vehicle (Car) Poosai

51.00

Ganapathi Homam

151.00

Blessing Swami Pictures for Home

51.00

Navagraha Homam

151.00

Cooking and Offering Pongal/Rice

25.00

Sarpa Santhi

151.00

Tharpanam + Archanai

25.00

SPONSORING DAY POOSAI

251.00

Hall Rental

101.00

SPONSORING SPECIAL DAY POOSAI

401.00

Priest Services:
Thivasam / Thudakkuk Kazhivu Poosai at home

75.00

Milk Boiling Poosai at New House (includes keeping Swami Pictures at Temple Pooja)

101.00

Grahap Piravesam – Shaanthi Samathu and Milk Boiling Poosai (inclu. keeping Swami Pictures at Pooja)

101.00

Note: Please write “Payable to: Ottawa Sivan Temple” in cheque. To issue yearend

Tax exempting receipt, kindly provide Full Name, Telephone No. and Address to Temple Office.